برج بلند کهن

بر آن کبوتری

بی اعتنا به زنجیرهای من

/ 2 نظر / 51 بازدید
میم.الف

سلام ومتشکرم.زیباست!

ملیحه

سلام. در نمایشگاه کتاب رفسنجان کتاب جزیره های معطل را دیدم کمی ورق زدم کمی خواندم و بعد خریدمش. و برای خواندنش از اول شروع نکردم که صفحه صفحه بخوانم و بعد بگویم تمام شد و بگذارمش در قفسه کتابها. گذاشته امش روی میز آشپزخانه.کتابم همیشه باز است و همیشه چند صفحه را تو در تو می خوانم شاید تکراری . ولی این خوشحال ترم می کند وقتی حس می کنم این گونه خواندنش هیچ وقت تمام نمی شود. چند روزیست در این صفحه اتراق کرده ام خاک زمستان را تاک صبور انگور می کند کتاب شما را ورق زدن خستگی هایم را رفع و تنهاییهایم را پر می کند. گرچه صفحاتی هم مرا اصلا به خودشان دعوت نمی کنند یا حرف که می زنند من حرفهایشان را نمی فهمم . اما بر خود واجب دانستم و میبایست نه به خاطر تمام کتاب که نمی توانم برای فقط یک صفحه از شما و مهربانیتان که نوشتید تشکر کنم . متشکرم.